Media Invest Broker de Asigurare Bacau


Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Această Politică a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, și este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2018.

Prin această Politică, Media Invest Broker de Asigurare se adresează persoanelor cu care intră în contact, respectiv clienți, potențiali clienți, parteneri contractuali, colaboratori, etc. și le informează cu privire la:

1. Datele personale prelucrate;
2. Scopurile prelucrarii datelor personale;
3. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale;
4. Durata de stocare a datelor personale;
5. Terții către care se transferă datele personale;
6. Drepturile persoanelor fizice în legătură cu datele personale;
7. Măsurile de securitate pentru protecția datelor personale.

1. Datele personale prelucrate

Media Invest Broker de Asigurare prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, sexul, locul de muncă, datele permisului de conducere, date financiare etc..

Aceste date personale aparțin: clienților sau potențialilor clienți, colaboratorilor, angajaților, partenerilor contractuali sau potențialilor parteneri contractuali, persoanelor care completează o petiție pe Website-ul Media Invest Broker de Asigurare etc..

2. Scopurile prelucrarii datelor personale

Media Invest Broker de Asigurare prelucrează datele personale în următoarele scopuri:
• Negocierea contractelor de asigurare şi acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării acestora ori în legătura cu regularizarea daunelor, după caz (elaborarea ofertelor de asigurare, intermedierea contractelor de asigurare, colectarea primelor de asigurare, asistenta privind cererile de despagubire etc.);
• Obținerea de servicii auxiliare (servicii de contabilitate/de asistență juridică/de IT/de expertiza si audit);
• Solutionarea petitiilor;
• Gestionarea resurselor umane (recrutarea de personal, incheierea si executarea contractelor de muncă/de colaborare/de administrare etc.);
• Conformarea procedurală și legislativă a Media Invest Broker de Asigurare (de exemplu, legislația privind prevenirea spălării banilor);
• Protecția juridică a Media Invest Broker de Asigurare, prin conservarea mijloacelor de proba în cazul unor eventuale actiuni in instanta.

3. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale

În activitatea de prelucrare a datelor, Media Invest Broker de Asigurare folosește ca temei legal:
• Executarea unui contract la care persoana fizică este parte (inclusiv efectuarea de demersuri la cererea persoanei fizice înainte de încheierea unui contract);
• Îndeplinirea obligatiilor legale;
• Interesul legitim;
• Consimțământul.

În situația în care persoana fizică este un client sau un potențial client, aceasta trebuie să furnizeze Media Invest datele personal. În lipsa datelor, Media Invest Broker de Asigurare nu va putea furniza serviciile pe care le oferă.

Atunci când prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului, retragerea acestuia de către persoana fizică se poate face în orice moment, în mod gratuit și fără repercursiuni. Prelucrarea de date efectuată înainte de retragerea consimțământului râmâne legală în continuare.

4. Durata de stocare a datelor personale

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale, precum si cele aplicabile in materie de asigurari, in acord cu nomenclatorul arhivistic al Media Invest Broker de Asigurare.

5. Terții către care se transferă datele personale

Media Invest Broker de Asigurare transferă date numai înăuntrul României, către:
• Asiguratori;
• Furnizori de servicii de contabilitate/de asistenta juridica/de IT;
• Autorități și instituții publice (A.S.F., A.N.A.F., I.T.M., organele de cercetare penală etc.);
• Bănci/Societati de leasing.

6. Drepturile persoanelor fizice în legătură cu datele personale

În principiu, persoanele fizice au următoarele drepturi:
• Dreptul de acces - dreptul de a obține de la Media Invest Broker de Asigurare confirmarea că i se prelucrează datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, dreptul de a obține o copie cu acestea;
• Dreptul de rectificare - dreptul de a obține de la Media Invest Broker de Asigurare rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și de a suplimenta, inclusiv prin furnizarea de documente noi, datele incomplete;
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - dreptul de a obține de la Media Invest Broker de Asigurare ștergerea datelor sale pentru unul din următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana fizică își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pe care să se bazeze prelucrarea de date; c) persoana fizică își exercită dreptul de a se opune la prelucrarea de date și nu există motive legitime care să prevaleze asupra drepturilor sale; d) datele au fost prelucrate în mod ilegal; e) datele trebuie șterse pentru respectarea unei dispoziții a legislației interne sau UE; f) datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale copiilor. Totuși, dreptul nu poate fi exercitat dacă prelucrarea de date este necesară a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare; b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică Media Invest Broker de Asigurare sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit Media Invest Broker de Asigurare; c) din motive de interes public în domeniul sănătății d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice sau e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
• Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - dreptul de a obţine din partea Media Invest Broker de Asigurare restricţionarea prelucrării în unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Media Invest Broker de Asigurare să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Media Invest Broker de Asigurare prevalează asupra celor ale persoanei fizice;
• Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat Media Invest Broker de Asigurare, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum si dreptul de a-i fi transmite aceste date altui operator, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. De asemenea, acest drept presupune ca datele personale să fie transmise direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
• Dreptul la opoziție - dreptul de a se opune prelucrării de date care este bazată pe sarcina ce deservește un interes public sau pe interesul legitim, din motive legate de situația sa particulară. Într-un astfel de caz, Media Invest Broker de Asigurare nu va mai prelucra datele, cu excepția situației în care a) demonstrează că are motive legitime ce justifică activitatea de prelucrare a datelor sau când b) scopul prelucrării datelor este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă datele sunt prelucrate în scop de marketing direct, exercitarea dreptului la opoziție va determina Media Invest Broker de Asigurare să nu mai prelucreze datele în acest scop;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri - dreptul de a nu face obiectul unei astfel de prelucrări, care produce efecte juridice sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Totuși, acest drept nu se aplică dacă decizia: a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana fizică şi un operator de date; b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Media Invest Broker de Asigurare şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei fizice; sau c) are la bază consimţământul explicit al persoanei fizice.

Atunci când consideră că oricare dintre drepturile sale au fost vătămate, persoana fizică poate face o plângere la A.N.S.P.D.C.P..

7. Măsurile de securitate pentru protecția datelor personale

Media Invest Broker de Asigurare utilizează o varietate de măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor personale, în sistem online și offline, și prevenirea situațiilor care duc, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.


Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, Media Invest Broker de Asigurare poate fi contactată:

Sediu: Bacău, str. N. Titulescu, nr. 3, sc. B, ap. 7+11
Tel: +40 (0) 234 581572 /1674
E-mail: office@mediainvestba.ro